Currently browsing tag

การท่องเที่ยว

Local Alike ธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน

การพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ Community-based Tourism การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจเพราะไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เกิดการสร้างงาน การกระจายรายได้ ยังช่วยทำให้คนในชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนจากการมีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน Local Alike คือธุรกิจแนวใหม่ที่กลายเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการเชื่อมโยงชุมชนเข้าหากลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวด้วยความหมายที่มากกว่าการเป็นแค่ตัวกลางจับคู่ธุรกิจ

%d bloggers like this: