Currently browsing tag

ธุรกิจชุมชน

Local Alike ธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน

การพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ Community-based Tourism การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจเพราะไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เกิดการสร้างงาน การกระจายรายได้ ยังช่วยทำให้คนในชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนจากการมีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน Local Alike คือธุรกิจแนวใหม่ที่กลายเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการเชื่อมโยงชุมชนเข้าหากลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวด้วยความหมายที่มากกว่าการเป็นแค่ตัวกลางจับคู่ธุรกิจ

ทางออกประเทศไทยสู่ความยั่งยืนของธุรกิจชุมชน

ประเทศไทยผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมาย ตั้งแต่วิกฤตการเงินในปี 40 มาถึงวิกฤตต้มยำกุ้งปี 51 แต่ละวิกฤตล้วนมีที่มาและสาเหตุที่แตกต่างกัน แต่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมนั้นคล้ายคลึงกัน ความอยู่รอดของธุรกิจในอนาคตอยู่ที่ตรงไหน? แล้วทางออกของประเทศไทยควรเป็นอย่างไร? มันคงไม่ใช่เรื่องของใครหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หากแต่เป็นความร่วมมือในการสร้างรากฐานที่มั่นคงของประเทศ นั่นคือการเพาะพันธุ์ธุรกิจขนาดเล็กและย่อมให้มีความกล้าแกร่ง เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีความยั่งยืนในที่สุด

%d bloggers like this: